Нашите сертификационни услуги са предназначени да изпълнят акредитационните критерии, както и критериите за качество, за всички схеми и услуги, и да осигурят справедливо и последователно отношение към нашите клиенти.

На тази страница ще намерите кратко описание на условията за използване на търговската марка и за предоставяне, удължаване, временно спиране и отнемане на сертификати за всяка от схемите, с които работим.

 
Посетете съответната страница на услугата, за да научите повече за условията, приложими за конкретна схема или услуга.
 
 
 

Собственост & Акредитация на системите

По-долу е дадена кратка информация за схемите, които се намират зад нашите сертификационни услуги. Собствеността и акредитацията за тези услуги варират.

Например, ние притежаваме и развиваме две от схемите, с които работим, докато останалите схеми са собственост на други организации.

 

Схема Собственик Акредитация
FSC Forest Stewardship Council

Ние сме акредитирани да извършваме сертифицкация по FSC Управление на горите и FSC Проследяване на продукцията по цял свят, с изключение на Република Китай.

PEFC Programme for Endorsement of Certification Schemes

Ние сме акредитирани да извършваме сертифицкация по PEFC Проследяване на продукцията по цял свят. Също така сме акредитирани да извършваме сертификация по PEFC Управление на горите в Дания и Русия. 

LegalSource NEPCon

Предоставяме сертификационни услуги по наша собствена схема.

SBP Sustainable Biomass Program

Акредитирани сме да предоставяме SBP сертификация на производители на биомаса и верига за доставки по цял свят, с изключение на Китай. 

SAN Sustainable Agriculture Network

Предоставяме сертификация по SAN/Rainforest Alliance проследяване на продукцията под притежаваната от RA-Cert акредитация. 

CFM NEPCon

Доставяме сертификационни услуги за Управление на въглеродния отпечатък (CFM) под наша собствена схема.

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil  Притежаваме акредитация за сертифициране по RSPO SCC във всички държави, с изключение на Китай. 
 
 

Получаване на сертификат 

При всички схеми, получването на сертификат се базира на цялостна оценка за съответствие на организацията със сертификационните изисквания. В повечето случаи това изисква посещение на място.

 

Сертификационният процес

Сертификационният процес обикновенно следва стъпките посочени по-долу. За да откриете по-детайлно описание на сертификационния процес за всеки тип услуга, посетете съответните страници с услугу.

B1

Определяне на обхвата и споразумение за сертифициране: По време на нашия първоначален разговор определяме кои продуктови линии, съоръжения и процеси трябва да бъдат обхванати от вашата сертификация. Това е в основата на нашето предложение за сертификация и в договора за сертифициране, който подписвате с нас. Кликнете тук, за да видите образец на Договор за сертифициране. 

B2

Предварителна оценка: Това е по избор в повечето случаи, но e задължително за някои видове FSC горски оргазнизации. При някои видове сертифициране рядко се използва предварителна оценка.

B3

Обществена консултация със заинтересовани страни: Тази стъпка се отнася само за основни оценки в горите и SBP сертификация на производители на биомаса. Обществените консултации трябва да бъдат обявени до съответните заинтересовани страни, 6 седмици преди оценката на терен за FSC сертифициране (Управление на горите или Проследяване на продукцията/Контролирана дървесина), един месец преди посещението на място за SBP сертифициране на производители на биомаса и може да се изисква до 30 дни преди посещението на място за PEFC сертифициране на горите, в зависимост от националната PEFC схема.

B4

Подготовка: Подготвяте се за сертифициране, като осигурите съответствие с всички съответни изисквания за сертифициране. Моля, обърнете внимание, че ние не предоставяме консултации и няма как да ви помогнем да се подготвите за вашето сертифициране.

B5

Основна оценка: Съответствието ви със всички съответни изисквания се оценява. В повечето случаи, това се прави чрез посещение на място, за да се провери съответствието ви със съответния (те) стандарт (и). Това обикновено включва обиколка на производството, прегледи на документи и интервюта с персонала. Камералните одити (desk audit) са приемливи в определени случаи.

Benefit 6

Доклад: Ние приготвяме доклад, в който се описват всички установени несъответствия.

Benefit 7

Сертификация: Получавате сертификат въз основа на положителен резултат от оценката.

 

Условия за издаване на сертификат 

Всяка схема има свои собствени правила относно нивото на съответствие, което се изисква за сертифициране. По-долу има информация за условията, приложими за основните оценки и ресертификацията.

Изискване FSC
FM
FSC
CoC
FSC CW-FM PEFC
FM
PEFC
CoC
SAN/RA* LS CFM SBP RSPO SCC

Обществена консултация със заинтересовани страни преди посещението на място

X   X X         X****  

Задължителна предварителна оценка, при определени условия

 X     (X)**            
Основна оценка на място X (X)*** X X X (X)*** (X)*** X X***  X

Без отворени големи несъответствия  

X X X X X X X X X (x)*****

Без отворени малки несъответствия  

       (X)**          N/A

Подписани всички договори и платили всички разходи/такси. 

X X X X X X X X X X

*RA = Rainforest Alliance 
** This may apply, depending on the rules of the individual national PEFC FM scheme.
***On-site assessment is often required, however desk-based evaluations may be acceptable in some cases.
****Only for biomass producers.
*****There is no official grading for non-conformities under RSPO. Any non-conformities raised during the assessments needs to be addressed within 3 months otherwise a new assessment is required. Therefore within this table which classifies minor and major non-conformities, non-conformities in RSPO are considered as major non-conformities.
 

 
 

Поддържане на сертификат

В повечето случаи вашият сертификат е валиден за период от 5 години; освен сертификатите на PEFC FM и SAN/Rainforest Alliance, които имат период на валидност от 3 години.

В периода на валидност на сертификата, се извършват годишни одити, по време на които се проверява дали сте в съответствие. Годишните одити се фокусират върху установените несъответствия по време на предишни одити, и върху това дали изпълнявате изискванията за сертифициране.

NEPCon може да извършва допълнителни одити, напр. ако имаме основание да подозираме, че има сериозни нарушения на изискванията за сертифициране. Възможно е също да извършим одити на случаен принцип.

В периода между одитите, вие трябва да ни уведомите ако има важни промени във вашата организация. Обхватът на сертификация, т.е. продуктите, процесите и производстената база, и всичко, което е обхванато от вашия сертификат, може да бъде променен само с официално съгласуване.

 

Справяне с несъответствията

В доклада за сертифициране, всяка липса на съответствие се посочва като несъответствие (NC). Несъответствията се класифицират като малки или големи. Вие трябва да адресирате всяко несъответствие до посочения краен срок.

  • Малки несъответствия: Трябва да осигурите съответствие до следващия годишен одит. Ако не сте адресирали адекватно установения проблем, по правило малките несъответствия се прекатегоризират на големи несъответствия що се отнася до системите за сертифициране на FSC, PEFC, LegalSource, SBP и CFM. При системата на SAN/Rainforest Alliance CoC, одиторът решава дали да прекатегоризира несъответствието, което не е било адресирано до определения срок. 

  • Големи несъответствия:  Крайният срок за адресиране на големи несъответствия е три месеца при схемите за сертифициране на FSC, PEFC, LegalSource, SBP и CFM, четири месеца при сертифициране по SAN/Rainforest Alliance и един месец за RSPO. В някои случаи, крайните срокове могат да бъдат по-кратки. За да проверим своевременно адресираните несъответствия, извършваме допълнителен одит, който предполага допълнителни разходи. Ако голямото несъответствие не бъде адресирано в съответния срок, вашият сертификат незабавно ще бъде временно спрян (за FSC и SBP) или сертификата ви ще бъде директно прекратен ( за сертификация по SAN/Rainforest Alliance).

Забележка: Много от нашите клиенти коментират, че често при адресиране на несъответствия се подобрява цялостното им управление и ефективност при постигане на своите собствени цели.

 

Ресертификация

След като валидността на сертификата ви изтече, трябва да преминете ресертификационен одит, т.е. нова основна оценка, с цел да останете сертифицирани.

Ако резултатът от ресертификацията е положителен, се издава нов сертификат, включващ същия регистрационен код на сертификата, както в предишния ви сертификат.

 

Временно спиране на сертификата

Възможно е вашите FSC, PEFC, LegalSource, SBP, CFM и RSPO сертификати временно да бъдат спряни, основавайки се на причините описани в таблицата по-долу. Сертификационната система на SAN/Rainforest Alliance не посволява временно спиране на сертификати. 

Винаги ви уведомяваме писмено ако е взето решение за временно спиране на сертификата ви. След като вашия сертификат бъде временно спрян, вие не можете да правите никакви твърдения относно съответствието си със стандартите за сертифициране и не може да продавате етикетирани по-рано продукти, докато не премахнете всички търговски марки от тях. 

Временно спрян сертификат може да бъде възстановен когато адресирате причината довела до спиране, и ние извършим одит за узтановяване на съответствие ви. 
 
Забележка: В ситуации номер. 2 и 3, съгласно схемите за сертифициране по FSC и SBP, ние сме длъжни незабавно да прекратим сертификата ви, т.е. в рамките на 10 календарни дни след закриващата среща на одита (ситуация 2) или 10 календарни дни след крайния срок за адресиране на несъответствие (ситуация 3). Незабавното спиране се прилага и при LegalSource и RSPO SCC в следните случаи:
  • LegalSource сертификата ви ще бъде незабавно спрян ако има доказателство, че сте изкарали на пазара нелегална дървесина.  
  • Когато съществуват обективни доказателства, че веригата за доставки е компрометирана, в следствие на действията или бездействията на притежателя на сертификата, и че продуктите от палмово масло, които погрешно са определени като RSPO сертифицирани, са били или ще бъдат изпратени/продадени, RSPO сертификацията по Проследяване на продукцията ще бъде незабавно преустановена до момента, в който ситуацията бъде адресирана.

 

Ситуации водещи до временно спиране на сертификат

FSC
FM

FSC
CoC

FSC
CW-FM

PEFC
FM

PEFC
CoC

SAN/RA*

LS

CFM

SBP RSPO SCC

По време на одита са установени от едно до четири големи NCs

          N/A        

По време на годишния одит са установени пет или повече големи NCs  

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X  

Неуспешно адресиране на едно или повече големи NCs до съответния краен срок

X

X

X

N/A

 N/A

N/A

X

N/A X X

Сериозни нарушения на сертиофикационните изисквания

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X X

Липса на плащане на съответните такси и фактури

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X X

Липса на желание да се планира и да се насрочи одит

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X X

*RA = Rainforest Alliance

**NCs = несъответствия.

 

Отнемане на сертификат

Вашият сертификат може да бъде отнет по причини описани в таблицата по-долу.

Винаги ви уведомявате писмено ако е взето решения за отнемане на сертификата ви. След като вашият сертификат бъде отнет, вие не можете да правите никакви твърдения относно съответствието си със стандартите за сертифициране и не може да продавате етикетирани по-рано продукти, докато не премахнете всички търговски марки от тях. 

Ако вашият сертификат е прекратен, вие трябва да преминете към нова основна оценка, за да ви бъде издаден нов сертификат. Възстановяването на предишния сертификат не е възможно.

Ситуации водещи до отнемане на сертификат

FSC
FM
FSC
CoC
FSC FM-CW PEFC
FM
PEFC
CoC
SAN/RA* LS CFM SBP RSPO SCC

Проблемите, водещи до временно спиране на сертификата, не са качествено адресирани в рамките на съответния период

X X X X X N/A X  X X

Невъзможност за извършване на основна преоценка, след като са адресирани причините за спиране на сертификата и в рамките на периода на спиране на сертификата

X X X X X N/A X X
Едно или повече големи несъответствия не са адресирани в определения срок            X       X

Умишлена измама или много сериозни нарушения на сертификационните изисквания

X X X X X X X X X X
Невъзможност да се проведе ресертификация преди изтичане на периода на валидност на сертификата  X X X X X X X X X X

*RA = Rainforest Alliance

 

Промяна в обхвата на сертификата

Като притежател на сертификат, вие може да разширите или промените обхвата на сертификата си, по време на годишни одити или в периода между два одита. Следните условия важат за всички схеми и услуги:

Трябва да уведомите NEPCon ако някоя от следните ситуации изисква официални промени в обхвата на вашия сертификат:

  • Допълнителни продуктови линии, които искате да продадете като сертифицирани.
  • Използване на нови входящи суровини, които не са обхванати от настоящия Ви сертификат.
  • Промени в системата, използвана за контролиране на обозначения.
  • Добавяне или премахване на обекти, обхванати от сертификата.

При промяна в обхвата, обикновено се изисква допълнителен одит извън планираните годишни одити. В зависимост от естеството на промяната, одитът може да се извърши като одит на място или като камерален (desk).

 
 

Екоетикети, обозначения и търговски марки

Всяка от схемите, с които работим, дава възможност на притежателите на сертификати да използват търговските марки, екоетикетите и сертификационните обозначения, които предоставя съответната система.

Като притежател на сертификат, трябва да спазвате правилата за използване на лого и търговска марка. Част от нашите одиторски процедури е да се уверим, че спазвате тези правила, освен ако въобще не използвате търговски марки.

По-долу е даден кратък списък на условията за използване на търговска марка, които са приложими за всяка схема:

Изисквания за използване на търговските марки на системата 

FSC
FM
FSC
CoC
PEFC
FM
PEFC
CoC
SAN LS CFM SBP RSPO SCC
Официално одобрение от NEPCon  X X       X  X    
Официално одобрение от Rainforest Alliance           X        

Употреба на етикети върху продукта или за промоционални цели 

X X X X X    (X)*   X
Употреба единствено на етикет върху продукта            X (X)* X  
Използване на обозначения към/от ваши бизнез партньори                  
Подписано с FSC Лицензионно споразумение за търговските марки   X  X              
Подписано с SBP Лицензионно споразумение за търговските марки                 X  
Получено от PEFC National Governing Body одобрение за употреба на лого     X X          

Подписано с Rainforest Alliance Лицензионно споразумение за търговските марки 

               

Подписано с RSPO Лицензионно споразумение за търговските марки 

                X
Не се изисква Лицензионно споразумение              

*CFM етикетиране върху продукта е разрешено само при CFM сертификация на продукти.